Ubytovací poriadok

Penzión HARMÓNIA

PREVÁDZKOVATEĽ Penziónu Harmónia:
SEA, Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

 1. V Penzióne HARMÓNIA môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom je povinný sa identifikovať pracovníkovi recepcie Penziónu HARMÓNIA pri príchode, a to predložením svojho občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného platného dokladu totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje osobitnou právnou úpravou.
 2. Penzión HARMÓNIA je oprávnený v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14,00 hod. najneskôr do 22,00 hod. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak.
 4. Hosť je povinný sa od ubytovať a odhlásiť svoj pobyt na recepcii Penziónu najneskôr do 10,00 hod. nasledujúceho dňa. Do toho času je hosť povinný izbu uvoľniť, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ si hosť túto povinnosť nesplní, ubytovacie zariadenie je oprávnené si účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 5. Hosť je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri nastúpení na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.
 6. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 7. Hosť si konzumáciu v bare zapisuje a pred odchodom je povinný ju zaplatiť.
 8. V izbe a spoločenských priestoroch Penziónu HARMÓNIA je hosťovi zakázané bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia Penziónu prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 9. V Penzióne HARMÓNIA a najmä na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, notebook, sušič vlasov a pod.).
 10. Fajčenie je povolené len v exteriérových priestoroch Penziónu HARMÓNIA – balkóny a terasa .
 11. Hosťovi je zakázané požitie drog prípadne iných omamných látok na izbách ako aj v priestoroch Penziónu HARMÓNIA.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v interíerových a exteriérových priestoroch Penziónu HARMÓNIA. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Penziónu HARMÓNIA.
 13. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie väčších rozmerov – bicykle, lyže a podobne a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené miesto v priestoroch Penziónu HARMÓNIA.
 14. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch Penziónu HARMÓNIA k tomu určených.
 15. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory Penziónu HARMÓNIA. V izbe, kde je hosť ubytovaný môže hosť prijímať návštevy len s výslovným súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku Penziónu HARMÓNIA alebo vedenia Penziónu HARMÓNIA v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.
 16. Pred odchodom z izby Penziónu HARMÓNIA je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kartu uzamykania (resp. kľuč) odovzdať na recepcii Penziónu HARMÓNIA, ak nie je dohodnuté s vedením ubytovacieho úseku Penziónu HARMÓNIA inak.
 17. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho uloženie na určenom mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Táto zodpovednosť sa spravuje ust. § 758 Občianskeho zákonníka. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ Penziónu HARMÓNIA iba v tom prípade, ak ich prevzal do trezoru/ úschovne Penziónu HARMÓNIA na recepcii.
 18. Psy a iné zvieratá sú v Penzióne HARMÓNIA zakázané.
 19. Za škody, spôsobené na majetku Penziónu HARMÓNIA zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 20. Parkovisko pri Penzióne HARMÓNIA prevádzkuje prevádzkovateľ Penziónu HARMÓNIA.
 21. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie Penziónu HARMÓNIA.
 22. Penzion Harmónia je oprávnený účtovať nasledujúce storno poplatky
  Odhlásenie ubytovania:

  • menej ako 14 dní je penalizované 30% z ceny objednávky
  • menej ako 7 dní je penalizované 50% z ceny objednávky
  • menej ako 3 deň od je penalizované 100% z ceny objednávky

  Odhlásenie stravy:

  • menej ako 24 hodín je je penalizované 50% z ceny objednávky
  • menej ako 12 hodín je je penalizované 100% z ceny objednávky

Ubytovací poriadok platí od 01.01.2019