Ochrana osobných údajov

Penzión Harmónia spracováva len tie osobné údaje, na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustanovenia čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustanovenia § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa.

Opatrenia:

 1. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 2. Penzión Harmónia nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti tieto účely: a,v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 253/1998 Z. z. b, v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje hlavne:
  • za účelom rezervácie pobytu a následnej administratíve s tým spojenej
  • vybavovanie sťažností
 5. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu plnenia zákonnej povinnosti počas doby určenej zákonom .
 6. Penzión Harmónia vykoná výmaz údajov na základe žiadosti osoby, ktorej sa to týka na účely marketingu a to bez zbytočného odkladu. Výmaz údajom pre iný účel ako marketing je posudzovaní podľa jednotlivých zákonných noriem.
 7. Využívaním služieb Penziónu Harmónia klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracovaním svojich osobných údajov. V prípade, že sa klient rozhodne využiť ponúkané ubytovacie služby je povinný poskytnúť svoje osobné údaje pre účely a v rozsahu tu uvedenom.
 8. Penzión Harmónia zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s klientom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky klientom. Respektíve cez iné reklamné portály, ktoré zabezpečujú služby spojené s ubytovaním, na ktorých naše ubytovacie zariadenie figuruje. Osobné údaje klientov sa zaznamenávajú počítačovou formou a sú uložené v zaheslovanom počítači a písomne v ubytovacej knihe, ktorá je strážená kompetentnou osobou na to určenou.
 9. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú kontaktnú osobu za spracovávanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kontakt: info@penzionharmonia.com

Spracované v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)